Liqui Moly

lagernivå
begränsat antal
Kategori
Växellådsolja
Viskositet
75W-90
Verksamhetsområden
Buss, Lastbilar, Lätta lastbilar
egenskaper
Semi-syntetisk
Kostnadsfri frakt
Alla priser inkusive moms
500 Milliliter Burk
kr 397  per liter
Minsta köp: 1
kr 199
1 Liter Burk
kr 236  per liter
Minsta köp: 1
kr 236

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

x
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK