High Performer

lagernivå
i lager
Kategori
Växellådsolja
Viskositet
75W-90
Verksamhetsområden
Bil, Buss, Lastbilar, Lätta lastbilar
egenskaper
Semi-syntetisk
Kostnadsfri frakt
Alla priser inkusive moms
1 Liter Burk
kr 92  per liter
Minsta köp: 12
kr 92
1 Liter Burk
kr 149  per liter
Minsta köp: 1
kr 149
20 Liter Kanister
kr 69  per liter
Minsta köp: 1
kr 1.371

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

x
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK