Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

High Performer 75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl

lagernivå
i lager
Kategori
Växellådsolja
Viskositet
75W-90
Verksamhetsområden
Bil, Buss, Lastbilar, Lätta lastbilar
egenskaper
Semi-syntetisk
Fri frakt*
2 - 5 arbetsdagar leveranstid**
1 Liter Burk
kr 109  per liter
Minsta köp: 12
kr 109
1 Liter Burk
kr 168  per liter
Minsta köp: 1
kr 168
20 Liter Kanister
kr 83  per liter
Minsta köp: 1
kr 1.670
60 Liter Tunna
kr 95  per liter
Minsta köp: 1
kr 5.681
208 Liter Tunna
kr 80  per liter
Minsta köp: 1
kr 16.727

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
**Över 90 % av våra beställningar når kunden inom den angivna leveranstiden.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK