WD-40

lagernivå
i lager
Kategori
Motorcykel produkter
Viskositet
Verksamhetsområden
Motorcyckel
egenskaper
Kostnadsfri frakt
Alla priser inkusive moms
400 Milliliter Spray Burk
kr 322  per liter
Minsta köp: 1
kr 129

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P410: Skyddas från solljus.
P412: Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

x
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK