Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

Valvoline Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90

lagernivå
begränsat antal
Kategori
Automatisk olja, Växellådsolja
Viskositet
80W-90
Verksamhetsområden
Bil, Buss, Lätta lastbilar
egenskaper
Fri frakt*
2 - 5 arbetsdagar leveranstid**
1 Liter Burk
kr 132  per liter
Minsta köp: 1
kr 132
5 Liter Burk
kr 92  per liter
Minsta köp: 1
kr 461
20 Liter Kanister
kr 69  per liter
Minsta köp: 1
kr 1.387

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
**Över 90 % av våra beställningar når kunden inom den angivna leveranstiden.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK