Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

High Performer 20W-50 Motorrad-Motorenöl (4 Takt)

lagernivå
i lager
Kategori
Motorcykel produkter
Viskositet
20W-50
Verksamhetsområden
Motorcyckel
egenskaper
Universell
Fri frakt*
2 - 5 arbetsdagar leveranstid**
5 Liter Burk
kr 73  per liter
Minsta köp: 1
kr 365
20 Liter Kanister
kr 49  per liter
Minsta köp: 1
kr 973
60 Liter Tunna
kr 61  per liter
Minsta köp: 1
kr 3.675
208 Liter Tunna
kr 48  per liter
Minsta köp: 1
kr 9.993

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
**Över 90 % av våra beställningar når kunden inom den angivna leveranstiden.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK