Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

High Performer 10W-40 Motorrad (4-Takt) Motoröl

lagernivå
i lager
Kategori
Motorcykel produkter
Viskositet
10W-40
Verksamhetsområden
Motorcyckel, Skoter
egenskaper
Allväders olja, Låg viskositet olja, Syntetisk, Universell
Fri frakt*
2 - 5 arbetsdagar leveranstid**
1 Liter Burk
kr 69  per liter
Minsta köp: 12
kr 69
1 Liter Burk
kr 130  per liter
Minsta köp: 1
kr 130
5 Liter Kanister
kr 68  per liter
Minsta köp: 1
kr 342
20 Liter Kanister
kr 44  per liter
Minsta köp: 1
kr 881
60 Liter Tunna
kr 56  per liter
Minsta köp: 1
kr 3.377
208 Liter Tunna
kr 40  per liter
Minsta köp: 1
kr 8.242

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
**Över 90 % av våra beställningar når kunden inom den angivna leveranstiden.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK