Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

VAICO

lagernivå
i lager
Kategori
Växellådsolja
Viskositet
80W-90
Verksamhetsområden
egenskaper
Fri frakt*
1 Liter Burk
kr 142  per liter
Minsta köp: 1
kr 142

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P263: Undvik kontakt under graviditet och amning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK